Privacyverklaring

Privacyverklaring


Hoe ga ik met jouw persoonlijke gegevens om?

 

Het spreekt voor zich dat jouw privacy belangrijk is voor mij en dat ik de nodige maatregelen neem om ze te beschermen. Zowel mijn beroepsgeheim, als de GDPR-wetgeving vormen hiervoor een wettelijke basis.

 

Als psychotherapeut ben ik gebonden aan het beroepsgeheim, tijdens en ook na het beëindigen van de begeleiding. Dat betekent dat wat je met mij bespreekt, tussen ons blijft. Ik mag aan derden die mij contacteren (partners, ouders, andere hulpverleners,…) geen informatie doorgeven tenzij jij expliciet je toestemming geeft. Mocht je zelf wensen dat ik overleg met de huisarts, psychiater of andere hulpverleners, dan doe ik dit steeds in overleg met jou.

 

Psychotherapeuten zijn van overheidswege verplicht dossierbesprekingen te hebben in een ‘intervisiegroep’ om de kwaliteit van hun hulpverleningstraject te bespreken. Een intervisiegroep bestaat uit een team van collega-psychotherapeuten of een multidisciplinair team (d.i. een team van hulpverleners met mogelijk verschillende scholingsachtergrond zoals bv een psycholoog, orthopedagoog, maatschappelijk werker,… ).

Daarnaast kunnen psychotherapeuten ook supervisie krijgen al dan niet binnen een opleiding. Bij een externe psychotherapeut kan de psychotherapeut handvaten aangereikt krijgen die van hulp kunnen zijn voor het eigen proces in relatie met de cliënt, of voor een bepaalde soort van hulpvraag (bv vechtscheiding).

In het belang van jouw begeleiding kan geanonimiseerde informatie uitgewisseld worden tijdens supervisie en intervisie met collega’s die ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

In hoogst uitzonderlijke situaties (bv een gerechtelijk onderzoek) kan het zijn dat ik gegevens moet delen om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Ik houd van elke cliënt een dossier bij om een goede inhoudelijke en kwalitatieve opvolging van de begeleiding te kunnen verzekeren. Het bevat relevante en waarheidsgetrouwe beschrijvingen van mijn tussenkomsten en van het hulpverleningsproces. Deze informatie bekom ik tijdens de face-to-face gesprekken, telefonische contacten (gesprek/sms) of per mail. Daarnaast staan ook mijn hypothesen in het dossier vermeld, dit zijn ideeën en vragen die ik mogelijk ook aftoets tijdens de sessies.

 

Papieren dossiers bewaar ik op een veilige, afgesloten plaats. Elektronische gegevens worden opgeslagen op een harde schijf en cloud-omgeving. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak tref ik de nodige maatregelen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

 

Ik vraag steeds een aantal persoonsgegevens op zoals naam, voornaam, email-adres, telefoonnummer, adres en geboortedatum om verschillende redenen:

  • om op een vlotte manier afspraken te kunnen regelen en je zo nodig te kunnen bereiken als er iets gewijzigd moet worden
  • om je informatie of materiaal te kunnen bezorgen in het kader van je begeleiding
  • om in eventuele verslagen naar andere hulpverleners de juiste persoon te kunnen vernoemen
  • om betalingen te kunnen opvolgen en facturen te kunnen maken
  • om je op de hoogte te kunnen houden

 

Indien ik prestaties lever die gefactureerd worden aan een onderneming (B2B) worden de facturatiegegevens gedeeld met een administratief medewerker en de boekhouder. Het gaat hier dan enkel over naam, adres en BTW- en/of ondernemingsnummer van de onderneming; datum en (eenheids)prijs van de prestatie.

 

Je dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot je dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking.

 

Je hebt als cliënt het recht om je dossier (onder voorwaarden) in te kijken, en objectieve gegevens (zoals wijziging van contactgegevens of familiale toestand) te verbeteren of documenten toe te voegen.

 

In de loop van de therapie kan het voor mij duidelijk worden dat jouw veiligheid of die van iemand anders in gevaar is. Ook al beschrijft de wet niet op welke manier mijn hulp eruit moet zien, toch heb ik de plicht om hulp te bieden. Wanneer jouw veiligheid of die van iemand anders in acuut en direct gevaar is, zal ik andere hulp inschakelen. Ik kan bijvoorbeeld contact opnemen met je huisarts, een centrum slachtofferhulp, vertrouwenscentrum kindermishandeling, je familie,… Aangaande justitie heb ik geen meldingsplicht, maar wel een spreekrecht. Bij voorkeur zal ik hierover voorafgaand met jouw overleggen, indien dit de veiligheid van jezelf of derden niet nog meer in het gedrang brengt en indien de urgentie dit toelaat.

 

Met bijkomende vragen over de verwerking van je gegevens kan je uiteraard bij mij terecht. Indien je niet tevreden bent over het therapeutisch traject dat je bij me aflegt, zou ik dat ook graag rechtstreeks van jouw vernemen zodat we hierover kunnen spreken en naar een oplossing kunnen zoeken.

Ik ben aangesloten bij de Belgische Vereniging voor Relatietherapie, Gezinstherapie en Systeemcounseling, welke ook aan klachtenbehandeling doet. Hiervoor verwijs ik naar www.bvrgs.be/deontologische-code.

Voor meer informatie, vragen of klachten rond de verwerking van je persoonlijke gegevens kan je terecht bij de gegevensberschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Datum laatste aanpassing: 29/11/2023